Masks. Light laboratoryVideo Artist: Tovarishchestvo Novie Tupie
Country: Year: Duration: 5 min 0 sec

Description:

Tovarishchestvo Novie Tupie

Tovarishchestvo Novie Tupie (The Brotherhood of New Blockheads)  1996-1999: Vladimir Kozin, Vadim Flyagin, Igor Panin, Sergey Spirikhin, Maxim Raiskin, Oleg Khvostov, Inga Nagel, Alexander Lyashko.