Take a lip in 5 acts

Video Artist: Tovarishchestvo Novie Tupie
Country:
Year:
Duration: 6 min 0 sec

Description:

Author: Igor Panin


Tovarishchestvo Novie Tupie

Tovarishchestvo Novie Tupie (The Brotherhood of New Blockheads)  1996-1999: Vladimir Kozin, Vadim Flyagin, Igor Panin, Sergey Spirikhin, Maxim Raiskin, Oleg Khvostov, Inga Nagel, Alexander Lyashko.